Kategorie      
Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA. Zjistit více.
Informace získané prostřednictvím Google reCAPTCHA podléhají Pravidlům ochrany osobních údajů a Smluvním podmínkám společnosti Google a používají se všeobecné bezpečnostní účely (nepoužívají se na přizpůsobenou reklamu společnosti Google)
Novinky
 Hadice na vodu.
od 25,40 Kč bez DPH 30,73 Kč s DPH
 Hadice MULTI-20
od 45,- Kč bez DPH 54,45 Kč s DPH

Reklamační řád

Úvod Důležité informaceReklamační řád

Obecná ustanovení

 

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v prodejně prodávajícího u něhož jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 

Prodávajícím je firma BUKOS - Michal Strauch, Václavovická 1538, Šenov u Ostravy, PSČ 739 34, IČO 63351552 (dále jen „Prodávající“).

 

Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo od přepravce zboží souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

Záruční podmínky

 

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen  bez zbytečného odkladu oznámit je prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto, nemůže uplatnit nároky na reklamaci. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při běžné odborné znalosti.

 

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, kupující vyhotoví o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítne. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, nemůže uplatnit nároky na reklamaci.

 

V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně.

 

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 3 dnů od převzetí zboží.

 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s katalogovými listy. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží nebo poškozením způsobeným vyšší mocí. Záruka se dále nevztahuje na zboží, které bylo zákazníkem jakkoliv upravováno či změněno.

 

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


Záruční doba

 

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

 

Místem pro uplatnění reklamace je BUKOS- Michal Strauch, Václavovická 1538, Šenov u Ostravy, PSČ 739 34

 

Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou je kupující povinen přiložit popis závady popřípadě jiné dokumenty, které závadu popisuji. Formulář pro podaní reklamace naleznete zde - soubory ke stažení

 

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, popis závady (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující

v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo).

 

Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

 

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím, dále jestliže nebude zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace budou bránit obecné zásady.

 

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 150 Kč a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

 

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.              

 

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

1. uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis

2. odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu

3. reklamované zboží přijme k odbornému posouzení a na základě jeho výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu

 

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí stejné vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

Závěrečná ustanovení

 

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1.10. 2015.


Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

BUKOS - Michal Strauch

Václavovická 1538

Šenov u Ostravy, PSČ 739 34

tel. +420 603 576 694

e-mail : bukos@email.cz

www.hadice-bukos.cz

Adresa provozovny

BUKOS - Michal Strauch

Václavovická 1538

739 34 Šenov u Ostravy

IČO : 63351552

Kontakty

e-mail : bukos@email.cz

tel. +420 603 576 694

Copyright 2016 - 2024 © BUKOS hadice a spojky