Kategorie      
Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA. Zjistit více.
Informace získané prostřednictvím Google reCAPTCHA podléhají Pravidlům ochrany osobních údajů a Smluvním podmínkám společnosti Google a používají se všeobecné bezpečnostní účely (nepoužívají se na přizpůsobenou reklamu společnosti Google)
Novinky
 Hadice MULTI-20
od 45,- Kč bez DPH 54,45 Kč s DPH
 Hadice na vodu.
od 25,40 Kč bez DPH 30,73 Kč s DPH

Obchodní podmínky

Úvod Důležité informaceObchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

1. Prodávajícím je obchodní společnost BUKOS - Michal Strauch, Václavovická 1538, Šenov u Ostravy, PSČ 739 34, IČO 63351552. Společnost BUKOS-Michal Strauch je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

 

2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím).

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou prodávajícího spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou prodávajícího podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.


5. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která byla uzavřena v době jejich platnosti účinnosti, a to bez ohledu na formu, v níž byla kupní smlouva uzavřena.

 

6. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit. Změnu Obchodních podmínek zveřejní jejich vyvěšením na svém webu v sekci Obchodní podmínky nebo jiným vhodným způsobem. Prodávající je oprávněn změnit zejména ceny zboží, platební a dodací podmínky a výši nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu. Kupující, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu zavazující k opětovným plněním, má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a kupní smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, nejpozději však do 14 dnů poté, kdy mají změny Obchodních podmínek nabýt účinnosti. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nevyužije-li kupující včas práva výpovědi, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí. V případě, že kupující využije včas práva výpovědi, řídí se smluvní vztah i nadále až do uplynutí konce výpovědní doby dosavadními Obchodními podmínkami. Změnou Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

II. Kupní smlouva

 

1. Objednávky na zboží a služby jsou přijímány: osobně v provozovně prodávajícího, písemně, e-mailem, přes e-shop a telefonicky.

 

2. Náležitosti objednávky (neplatí při jednorázové koupi zboží v provozovně prodávajícího bez předchozí objednávky):

· je-li kupující spotřebitelem: jméno, příjmení a bydliště,

· je-li kupující podnikatelem: název nebo obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo, IČO; k první objednávce kupující doloží rovněž kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, příp. kopii živnostenského oprávnění,

· množství a druh požadovaného zboží, kupní cena,

· termín, místo a požadovaný způsob dodání,

· kontaktní údaje kupujícího: e-mail a telefon.

 

3. Kupující může veškeré dodávané zboží objednat přes e-shop umístěný na webových stránkách www.hadice-bukos.cz Objednávky provedené přes e-shop vyřizuje prodávající prostřednictvím provozovny a kupující nás mohou v případě potřeby kontaktovat telefonicky +420 603 576 694, e-mailem : bukos@email.cz.

 

4. Prodejní oddělení prodávajícího je kupujícím plně k dispozici a kvalifikovaně odpoví na veškeré dotazy kupujících, zejména v případech

· kdy si kupující není jistý vhodností zvoleného výrobku pro danou aplikaci,

· kdy kupující nenašel v katalogu hledaný výrobek,

· kdy pro aplikaci kupujícího je potřeba nestandardní řešení,

· potřeby konzultaci či návštěvy specialisty v provozu kupujícího,

· jakýkoli dotazů týkající se sortimentu prodávajícího.

 

Uzavření kupní smlouvy

1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka kupujícího nebo návrh prodávajícího dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný reklamou, v katalogu, vystavením zboží nebo jeho umístěním na webových stránkách prodávajícího, s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího zboží dodat nebo službu poskytnout. Kupní smlouva je uzavřena podáním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Je-li smlouva uzavírána distančně (e-mailem, telefonicky nebo přes e-shop) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, přijetí objednávky prodávající kupujícímu následně neprodleně vhodnou formou potvrdí (např. e-mailem nebo telefonem) a poskytne kupujícímu v textové nebo elektronické podobě znění kupní smlouvy ( objednávka ) i znění Obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu.

 

2. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu.

 

3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil se zněním Obchodních podmínek a Reklamačním řádem, který tvoří jejich nedílnou součást, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce. Kopie Obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu bude kupujícímu předána vhodným způsobem po přijetí objednávky v závislosti na způsobu objednávky (jako součást písemně uzavřené kupní smlouvy, v tištěné podobě, jako příloha e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky apod.).

4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud budou kupní smlouva nebo tyto Obchodní podmínky na základě požadavku kupujícího přeloženy i do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad platí výklad kupní smlouvy a Obchodních podmínek v českém jazyce.

 

Změny a zrušení kupní smlouvy

1. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy nebo zrušit již uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží a kupující novou cenu neakceptuje. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

 

Minimální odběrové množství

1. U zboží vedeného běžně skladem je minimální odběrové množství až na výjimky neomezené. V případě nutnosti je dodávané množství s kupujícím konzultováno v rámci řešení konkrétních případů.

 

Náklady na prostředky komunikace na dálku

1. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy (internet, telefon). Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá a tyto náklady si hradí kupující sám.

 

III. Cena zboží

 

Cena zboží

1. Informace o ceně zboží jsou prodávajícím prezentovány na internetových stránkách. Tyto ceny jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Zboží bude kupujícímu dodáno za cenu platnou v době jeho objednání, přičemž kupující cenu zboží akceptuje jeho objednáním. Cena zboží je sjednána uzavřením kupní smlouvy.

 

2. K ceně zboží se vždy připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě (21%). K ceně zboží se dále připočítávají náklady na balení zboží, pojištění a dopravu; tyto náklady prodávající neúčtuje při osobním odběru zboží z provozoven. K ceně zboží může být připočten i manipulační poplatek. Bližší podmínky jsou uvedeny v článku V. níže.

 

3. Změna cen a technických parametrů zboží je vyhrazena.

 

4. Kupující má možnost se před provedením objednávky a uzavřením kupní smlouvy seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a nákladů na balení, pojištění a dopravu zboží. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží nebo v kupní smlouvě.

 

5. Ustanovením tohoto článku není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

Poskytování slev

1. Na zboží určené pro další prodej poskytuje prodávající obchodnickou slevu – za tímto účelem mohou kupující kontaktovat prodejní oddělení prodávajícího. Další slevy pro velkoodběratele a prodejce poskytuje prodávající po osobním jednání.

 

2. Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

IV. Platební podmínky

 

1. Kupující je povinen objednané zboží zaplatit. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s pojištěním a dodáním zboží (dále jen náklady na dopravu) (neplatí v případě osobního odběru), případně i manipulační poplatek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou zboží i tyto náklady na dopravu. Bližší specifikace nákladů na dopravu je uvedena v níže.

 

2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

 

3. Cenu zboží lze uhradit oproti vystavenému daňovému dokladu:

· v hotovosti při převzetí zboží v provozovně

· příkazem k úhradě

· dobírkou

 

4. Při úhradě ceny zboží v provozovně nebo dobírkou předá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad) společně s dodávkou zboží.

 

5. Při úhradě ceny zboží příkazem k úhradě zašle prodávající kupujícímu fakturu poštou, e-mailem nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktura je splatná dle předem dohodnuté doby splatnosti. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží touto formou ještě před dodáním zboží.

 

6. Spolu s daňovým dokladem předá prodávající kupujícímu i doklady vztahující se ke zboží (prohlášení o shodě, certifikáty, záruční list apod.).

 

7. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

 

8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

 

V. Dodací podmínky

 

Místo a termín dodání

1. Místo dodání zboží se řídí požadavky kupujícího, termín dodání zboží se řídí požadavky kupujícího a možnostmi prodávajícího.

 

2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak.

 

3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně kupujícího nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit. Nastane-li některý z uvedených důvodů, není kupující oprávněn požadovat po prodávajícím sankce z takového prodlení.

 

4. Dojde-li k prodlení dodávky zboží z důvodů na straně kupujícího či dle požadavku kupujícího, je prodávající oprávněn disponovat s předmětem plnění jiným způsobem a kupujícímu dodat náhradní zboží v přiměřeně prodloužené lhůtě spolu s vyúčtováním nákladů na skladování.

 

5. Odmítne-li kupující bezdůvodně, byť částečně, plnění dle uzavřené kupní smlouvy nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit jeho závazky z kupní smlouvy, může prodávající požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z kupní ceny zboží, nebude-li později dohodnuto jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

 

6. Prodávající doporučuje, aby kupující bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skutečnost dát neprodleně na vědomí prodávajícímu.

 

Způsoby a náklady dopravy

1. Dopravu do místa dodání zajišťuje prodávající. Náklady na balení, pojištění a dodání zboží (dále jen náklady na dopravu) platí kupující, a to ve výši platné v době objednání zboží, kterou kupující akceptuje objednáním zboží. Náklady na dopravu jsou sjednány uzavřením kupní smlouvy.

 

2. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:

· Osobní odběr v provozovně prodávajícího

Osobní odběr zboží není zpoplatněn a je zdarma.

 

· Poštovní zásilka

Tento způsob doručení lze zvolit pouze pro zboží, které je možné přepravovat v obálkách. Ceny se řídí Ceníkem poštovních služeb České pošty, s.p.

 

· Rozvoz zboží prodávajícím

Prodávající nabízí rozvoz zboží svým vozem v rámci rozvozových dnů ( úterý a čtvrtek ). Cena tohoto způsobu přepravy je sjednávána dohodou, většinou je zdarma.

 

· Přepravní služba General Parcel

Zboží je doručováno obvykle do 24 hodin po přijetí objednávky. Zásilka musí svými rozměry odpovídat přepravním podmínkám GP: délka zásilky nesmí překročit 2 metry a součet obvodu zásilky a její délky nesmí překročit 3 metry (2× výška + 2× šířka + délka < 3 m). Ceny přepravy bez DPH:

 

Váha zásilky

Dobírka

Platební příkaz

Do 32 kg

195 Kč

145 Kč

 

 

 

 

 

Pro výpočet dopravy větších či těžších zásilek kontaktujte prosím prodejní oddělení.

 

· Přepravní služba Doprava na paletách popřípadě EMONS

Zboží je doručeno obvykle do 24 hodin po přijetí objednávky. Takto lze kupujícímu doručit objemné zásilky s hmotností až do 2500 kg Ceny přepravy se řídí ceníkem provozovatele přepravní služby. Tyto ceny vám sdělíme telefonický popřípadě e-mailem.

 

V případě dopravy do jiného státu v rámci EU se cena dopravy řídí dle platného ceníku přepravní služby pro mezinárodní přepravu. Při objednávce z jiného státu v rámci EU je možná pouze platba převodem a předem.

 

VI. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

1. Je-li kupujícím spotřebitel a kupní smlouva byla uzavřena distančním způsobem (například telefonicky, faxem, e-mailem nebo přes e-shop) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, má kupující v souladu s § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či způsob platby.

 

2. Lhůta k odstoupení běží ode dne následujícího po převzetí zboží. Aby byla lhůta dodržena, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu před uplynutím lhůty, nejpozději však poslední den lhůty.

 

3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno prodávajícímu písemně na adresu: BUKOS-Michal Strauch, Václavovická 1538, Šenov u Ostravy, PSČ 734 39 nebo e-mailem na adresu: bukos@email.cz. Kupující rovněž může na webové stránce prodávajícího www.hadice-bukos.cz v sekci soubory ke stažení vyplnit a odeslat elektronicky nebo poštou formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě mu bude obratem zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: obchodní firma a sídlo prodávajícího, jméno, příjmení a adresa kupujícího, popis zboží, datum obdržení zboží, jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, datum, podpis kupujícího (je-li odstoupení učiněno v listinné podobě). Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést i datum a číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží a případně též peněz.

 

5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle (ne na dobírku – zásilky, které kupující pošle na dobírku, nebudou převzaty) nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od něho obdržel.

 

6. Prodávající upozorňuje, že lhůta k odstoupení je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží a toto zákonné ustanovení nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující tak odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Vracené zboží by mělo být kompletní (včetně dokumentace), čisté, nepoškozené a neopotřebované. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem, jakým od kupujícího tyto prostředky přijal; jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil (například prohlášením učiněným v odstoupení) a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

 

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

9. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

10. Prodávající ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tímto upozorňuje kupujícího na to, že v případě odstoupení od kupní smlouvy hradí kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, hradí kupující přímé náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v případě:

· smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

· smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zejména odřezáním z celých rolí nebo balíků, sekáním, lepením, výrobou na zakázku, úpravou zboží na rozměry neumožňující běžný prodej apod.)

· smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

· smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení na webu prodávajícího v sekci soubory ke stažení

 

VII. Práva z vadného plnění, jakost při převzetí a záruka za jakost

 

1. Práva kupujícího z vadného plnění, odpovědnost za jakost zboží při převzetí a záruka za jakost se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a Reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 

1. Prodávající uchovává osobní údaje kupujících v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na jejich ochranu, právo vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním a právo na výmaz.

 

2. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a povinností vyplývajících ze zákona. Dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího v případě kdy o to požádá.

 

3. Kupující bere na vědomí, že uvádí-li prodávajícímu své osobní údaje, je povinen je uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

 

4. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího, případně elektronickou formou. V takovém případě budou osobní údaje kupujícího z databáze prodávajícího odstraněny.

 

5. Osobní údaje budou zpracovávány po nutnou dobu v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

6. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

7. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Jednotlivé potvrzené objednávky a uzavřené kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické nebo písemné a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

 

IX. Řešení sporů

 

1. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího za účelem mimosoudního řešení sporů plynoucích z uzavřené kupní smlouvy. Za tímto účelem může kupující kontaktovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či osobně na všech pobočkách prodávajícího nebo může doručit svůj podnět v písemné formě na adresu sídla prodávajícího.

 

2. Není-li kupující spokojen zejména s vyřízením reklamace, může neprodleně kontaktovat prodávajícího na tel: +420 603 576 694.

 

3. Kupující má právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, která může v dané oblasti postihnout jednání prodávajícího v rozporu s ustanoveními § 13 a § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, která upravují průběh reklamačního řízení po formální stránce.

 

4. Kupující se může obrátit na soud, má-li být rozhodnuto o ostatních jeho nárocích, zejména není-li kupující spokojen s vyřízením reklamace po obsahové stránce (např. prodávající zamítnul reklamaci, reklamace nebyla uznána, nároky kupujícího nebyly uspokojeny dostatečně, apod.).

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1. Prodávající uvítá náměty a připomínky ke zboží, nabízeným službám a pracovníkům, které mohou kupující zasílat na e-mail: bukos@email.cz.

 

2. Tyto Obchodní podmínky ruší a v plném rozsahu nahrazují znění předchozích obchodních podmínek.

 

3. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2015.

 

Kontakty

Obchodní a technické oddělení

tel. +420 603 576 694

e-mail : bukos@email.cz

www stránky : www.hadice-bukos.cz

Adresa provozovny

BUKOS - Michal Strauch

Václavovická 1538

739 34 Šenov u Ostravy

IČO : 63351552

Kontakty

e-mail : bukos@email.cz

tel. +420 603 576 694

Copyright 2016 - 2024 © BUKOS hadice a spojky